Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στις 08/05/2020, στο ΦΕΚ 92Α/2020 ο Ν.4685/20 για τον “Εκσυγχρονισμό περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.”
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο
www.geochoros.gr/Files/Fek/Ν.4685_2020_ΦΕΚ92α.pdf