Μελέτες και παροχή υπηρεσιών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό & πολεοδομικό προγραμματισμό & σχεδιασμό και την τοπογραφία

Αντικείμενο

Η «ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΑΕ» δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε μελέτες και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό & πολεοδομικό σχεδιασμό & προγραμματισμό, τον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, την αστική ανάπτυξη και αστική αναγέννηση και την τοπογραφία.

H εταιρεία εκπονεί μελέτες και προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου για μια μεγάλη ποικιλία φορέων του δημοσίου, της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικών φορέων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και ιδιωτών.

 

Τεχνογνωσία

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΕΜ με αρ. μητρ. 755 και έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κοσμά Αιτωλού 11, Τ.Κ. 546 42, με τα ακόλουθα μελετητικά πτυχία:

 • πτυχίο Δ’ τάξης στην κατηγορία 01 (Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες),
 • πτυχίο Δ’ τάξης στην κατηγορία 02 (Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες),
 • πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 03 (Οικονομικές μελέτες
 • πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 04 (Κοινωνικές μελέτες)
 • πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές  μελέτες)
 • πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)
 • πτυχίο Α τάξης στην κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών ΄Έργων)
 • πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικές μελέτες
 • πτυχίο Α τάξης (σύνολο δυναμικού 3 μονάδα) στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες)
Εξειδίκευση

Αναλυτικά οι τομείς ειδίκευσης της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

 • Μελέτες Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια)
 • Μελέτες Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια και Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής: Πολεοδομικό Σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής)
 • Μελέτες Τοπογραφίας (Αποτυπώσεις, Κτηματογραφήσεις, Πράξεις Εφαρμογής, Υψομετρικές μελέτες)
 • Μελέτες Αστικού Σχεδιασμού
 • Μελέτες Αστικής Αναγέννησης και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων
 • Μελέτες Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
 • Μελέτες Περιβαλλοντικού Προγραμματισμού
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε όλα τα παραπάνω θέματα
 • Ανάπτυξη εφαρμογών-προγραμμάτων για Η/Υ αντικειμένου Τοπογράφου Μηχανικού
 • Ανάπτυξη εφαρμογών-προγραμμάτων για Η/Υ για μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού