Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Πολίχνης

 

Στην συνεδρίαση της 02-12-2020, το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (πρώην Δήμου Πολίχνης) του Δήμου Παύλου Μελά. Σε αναμονή έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στις 09/12/2020, στο ΦΕΚ 245Α/2020 ο Ν.4759/2020 για τον “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

www.geochoros.gr/Files/Fek/Ν.4759_2020_ΦΕΚ245Α.pdf

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στις 08/05/2020, στο ΦΕΚ 92Α/2020 ο Ν.4685/20 για τον “Εκσυγχρονισμό περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.”
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο
www.geochoros.gr/Files/Fek/Ν.4685_2020_ΦΕΚ92α.pdf

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης

Εγκρίθηκε στις 04-10-2018 και δημοσιεύτηκε στο με αρ. 259ΑΑΠ/02-11-2018 ΦΕΚ η μελέτη “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας (τέως Δήμου Ειρηνούπολης), ΠΕ Ημαθίας.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ απο ΕΔΩ

Νέα τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/21613/ΦΝ 439.6 – ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και έχει τιμή (τκ) = 1,211.