Υπολογισμός ορίων αμοιβής

Πρόκειται για ενα πλήρως δωρεάν, αυτόνομο πρόγραμμα, το οποίο υπολογίζει τα όρια αμοιβής, κατά τάξη πτυχίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 798 της 24.10/6.11.1978 -(185Α) “Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου”.