Α & Β1 σταδίο μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε το Α στάδιο της μελέτης  “Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας“. Στις 20.09.2013 δόθηκε εντολή έναρξης και εκπονείται το Β1 στάδιο της ανωτέρω μελέτης.

 

Ολοκλήρωση Α1 σταδίου μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το Α1 Στάδιο της μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ενα αναμονή εντολής έρξης του Α2 σταδίου για την ολοκλήρωση του Α Σταδίου.

Εναρξη εκπόνησης μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στις 26-4-2012 υπογράφει το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανάληψη εκπόνησης της  μελέτης  «Αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Στις 30-05-2012 η επιβλέπουσα υπηρεσία έδωσε εντολή έναρξης του Α1 Σταδίου της μελέτης

Ολοκλήρωση διαγωνισμού μελέτης Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού “Αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”. Επίκειται η υπογραφή της σύμβασης.