Νέα τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/21613/ΦΝ 439.6 – ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), και έχει τιμή (τκ) = 1,211.